کارگاه درب و پنجره سازی امیر حسین عبداللهی
کارگاه درب و پنجره سازی امیر حسین عبداللهی
کارگاه درب و پنجره سازی امیر حسین عبداللهی
پنجره های سفارشی حرم حضرت معصومه-شبستان امام خمینی(ره)