نمونه کارها

درب گره سازی شده قوس دار بابسم الله الرحمن الرحیم وسوره قل هو الله احد

درب گره سازی شده قوس دار
درب گره سازی شده قوس دار
درب گره سازی شده باچهارپلوی۱۴
درب گره سازی شده باچهارپلوی۱۴
نرده های گره سازی شده باقوطی ۲۰در۲۰
نرده های گره سازی شده باقوطی ۲۰در۲۰

درب ورودی دولنگه گره سازی شده وگره هایی که به جلوی درب اضافه شده طرحی بسیار زیبا

 

درب ورودی دولنگه گره سازی شده بسیار زیبا
درب ورودی دولنگه گره سازی شده بسیار زیبا
طرحی برای درب دولنگه
طرحی برای درب دولنگه
کارگاه درب و پنجره سازی استاد عبداللهی
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه