طرحی برای درب دولنگه
طرحی برای درب دولنگه
کارگاه درب و پنجره سازی استاد عبداللهی
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه